ปีแรก!พระราชทานสมณศักดิ์’สายวิชาการ’

    0
    566

    ปีแรก!พระราชทานสมณศักดิ์’สายวิชาการ’ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อน/ตั้งสมณศักดิ์สายวิชาการ (เฉพาะ มจร.) เป็นครั้งแรก 6 รูป 5 ธ.ค.2559 พระสุธีวรญาณ รศ.ดร. ผู้ชำนาญการ “พระราชปวราจารย์” , พระสุธีธรรมานุวัตร ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธฯ “พระราชปริยัติมุนี”, พระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการฯ วิชาการ “พระราชปริยัติกวี”, พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผช.อธิการฯ ประกันคุณภาพ “พระศรีศาสนบัณฑิต”, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ “พระสุธีวีรบัณฑิต”, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. ผอ.สถาบันวิจัยฯ “พระสุธีรัตนบัณฑิต”…โพสต์นิวส์ รายงาน

    LEAVE A REPLY