๓ กันยายน ๒๕๕๙ ดูงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

0
2567

วันศุกร์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค และได้ไปศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี  ราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

LEAVE A REPLY