พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มจร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

0
233

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนำโดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมและคณะ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวแนะนำว่า “การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีความเป็นเฉพาะด้าน ซึ่งมีทุนทางสังคมสูง และมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังองค์กรทางด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลก โดยการลงนามทำความร่วมมือกับนานาชาติ และปัจจุบันยังมุ่งเน้นสู่การวิจัยงานด้านพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั่วโลกและผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำการวิจัย อีกทั้งยังมีจุดแข็งที่เปิดการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยเปิดเป็นสถาบันสมทบ โดยให้นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปเปิดการเรียนการสอนในสถาบันที่มีความพร้อมแต่ก็ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ แต่ที่ยังคงให้มีทุกหลักสูตรคือ การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ทุกแห่งต้องสอนและทางส่วนกลางก็เข้าไปกำกับดูแลเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งปัจจุบัน สังคม ในประเทศภูมิภาคเอเซียก็มีความตื่นตัวในการหันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา อย่างเช่น ประเทศจีน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปทั่วโลก”

ขณะที่ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง กล่าวว่า ได้ศึกษาวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงความเฉพาะด้านในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะได้วิเคราะห์และพิจารณาให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกันต่อไป

14589804_695216603965025_1073295223323613673_o 14633482_695216493965036_638732806292722273_o 14708115_695216193965066_2765503540400129334_n 14711291_695216600631692_2102484651993784139_o

LEAVE A REPLY