ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

0
697

Dowload

นิตยสารพุทธจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

line-dividerpng-181672

สารบัญ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ
การบริหารงานบุคคลในองค์กรสมัยใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
มหาจุฬาบุรพาจารย์ เพราะมีท่านจึงมีมหาจุฬาฯ ในวันนี้
การบริหาร และการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา
วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ
สรุปข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
floral-swirl

LEAVE A REPLY