ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

0
305

Dowload

นิตยสารพุทธจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๘
line-dividerpng-181672
สารบัญ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพขององค์การ
บทบาทใหม่ของพระสงฆ์ในประชาคมอาเซียน
บทบาทกองทัพไทยในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ
พัฒนาองค์กรด้วยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำ
สังคมผู้สูงอายุกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พุทธจักร เรื่องที่ ๖ มหาจุฬาฯ บุรพาจารย์ เพราะมีท่าน จึงมีมหาจุฬาฯ ในวันนี้
สรุปข่าว
floral-swirl

LEAVE A REPLY