ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

0
620

Dowload

นิตยสารพุทธจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

line-dividerpng-181672

สารบัญ
การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีสติ
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน
พุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทภายใต้การดำเนินงานกองทัพไทยตามแนวพระราชดำริ
ภาวะผู้นำตามหลักพละ ๔
มหาจุฬาบุรพาจารย์ เพราะมีท่านจึงมีมหาจุฬาฯ ในวันนี้
สานสัมพันธ์พุทธศาสนาไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ใบสมัคร/ต่อสมาชิก
floral-swirl

LEAVE A REPLY