ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

0
773

Dowload

นิตยสารพุทธจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

line-dividerpng-181672

สารบัญ
สำรวจสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระด็อกเตอร์ เป็นพระหรือเป็นด็อกเตอร์
มหาจุฬาบุรพาจารย์ เพราะมีท่านจึงมีมหาจุฬาฯ ในวันนี้
บทบาทสังฆาธิการยุคใหม่ : ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามแนวพุทธศาสนา
ใบสมัคร/ต่อสมาชิก
floral-swirl

LEAVE A REPLY