บุคลากร

ผู้บริหาร
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
line-dividerpng-181672

2

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

3

พระปลัดปิยศักดิ์  ปิยธมฺโม,ดร.
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

 

4

นายสมหมาย  สุภาษิต
รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

 

6

นายวรพันธ์ุ   แย้มหงษ์ปภา
รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร


ส่วนธรรมนิเทศ

5

พระมหาเมธา  จนฺทสาโร,ดร.
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

7

พระครูปลัดถิรธัมม์  ถิรธมฺโม
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

6

พระนิคม  ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

10

พระมหาอุทัย   พลเทโว
 รองผุ้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ


อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

8

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ
ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

9

พระมหาชัยวุฒิ  ชยวุฑฺโฒ
รองผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย


รงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

10

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

12

พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

11

พระสมุห์โกมิน  จนฺทาโภ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ