ประวัติ

ประวัติสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
divider-line1          

สำนักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและบริการสังคม มีวิวัฒนาการตามลำดับ ดังนี้

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ผ่านรัฐสภา และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการกำกับของรัฐ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อกำหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยอาศัย อำนาจตาม ความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๗ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ โดยประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ เป็น สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

          ลำดับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล, ดร. วาระการการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๕๕
พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ดร. วาระการการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน