ส่วนงานในสังกัด

ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

       สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ การบริการฝึกอบรม  โดยมีส่วนงานในสังกัด ดังนี้

         ๑.   ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานประชา สัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่น ๆ ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ

               ๑)  กลุ่มงานบริหารงาน       ๒) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

         ๒.   ส่วนธรรมนิเทศ  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานพัฒนาศาสนาแคมป์สน งานมหาจุฬาอาศรม งานบริการฝึกอบรม ปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานกับมูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับบริจาคทรัพย์บำรุง การจัดกิจกรรมการเผยแผ่ อำนวยความสะดวก ประสานงานสถานที่ การจัดอบรม สัมมนา และประชุมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสนับสนุน บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน คือ

               ๑)  กลุ่มงานธรรมวิจัย   ๒)  กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน   ๓)  กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

         ๓.   อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานจัดการหลักสูตรและการสอนอภิธรรม ปฏิบัติงานวางแผนด้านการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับอภิธรรมบัณฑิต การดำเนินการจัดทำ พัฒนาหลักสูตรพระอภิธรรม ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ

               ๑)  กลุ่มงานบริหาร   ๒)  กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

         ๔.   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานวิชาการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ

               ๑)  กลุ่มงานบริหาร   ๒)  กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม