ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจ โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่


บริการวิชาการ อบรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชน


มุ่งพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมและประชาชนทุกระดับ


มุ่งมั่นในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดี ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบและวิธีการบริการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเป็นองค์การแห่งการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย