การประชุม

การประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร

การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักส่งเสริมฯ
การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ
และกองสื่อสารองค์กร
การประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่ในกำกับสำนักส่งเสริมฯ และกองสื่อสารองค์กร
การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
การประชุมส่วนธรรมนิเทศ

การประชุมอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
การประชุมโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
การประชุมกองสื่อสารองค์กร