ประวัติ

ประวัติสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีวิวัฒนาการตาม ลำดับ ดังนี้

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ผ่านรัฐสภา และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการกำกับของรัฐ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อกำหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยอาศัย อำนาจตาม ความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๗ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ โดยประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ เป็น สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ลำดับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  • พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๕๕ พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล, ดร. วาระการการดำรงตำแหน่งตั้งแต่
  • พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. วาระการการดำรงตำแหน่งตั้งแต่