ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU E-MEETING)”

ขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU E-MEETING)" ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

จดหมายข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU E-MEETING)”

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กองสื่อสารองค์กร และภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU E-MEETING)” ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ โดย นายไกรษร ราชกิจ...

กิจกรรม