ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 15

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 15 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมอุปถัมภ์โครงการได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม" เลขบัญชี 155 - 2 -...

ขอเชิญร่วมโครการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจารณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรและบวชเนรมิตมหาเศรษฐีประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๔ เมษายน ๒๕๔๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม -๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ++00++

ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจารินี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ อบรมวันที่  ๒๙ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐                รับสมัคร วันที่...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.-๐๐.๓๐ น. ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธาน มีผู้ใหญ่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร,ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์,ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ,ผอ.รร.พอ.มจร.รองผอ.ส่วนงานบริหาร พร้อมคณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อม งานพิธีประสาทปริญญา ณ ห้องประชุมพิธีการ ๓ อาคารหอฉัน มจร.วังน้อย อยุธยา ๘...

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจรประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร หนังสือ และปลูกต้นกันเกรา ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมปลูกต้นไม้ จากนั้นพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ อาคารด้านหน้าวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.วังน้อย อยุธยา   ภาพโดย:...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. : พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ พระเมธีธรรมาจารย์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ พระเทพปฏิภาณกวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พระโสภณพัฒนคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณิชชา...

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องพิธีการ ๓ (ห้องระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช) อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอ)ชั้น ๒ มจร วังน้อย อยุธยา ...

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ประชุมจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ

  ประชุมจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ณ ห้องประชุมวงค์ผดุงเกียรติ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 3 มจร.วังน้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.อยุธยาฯ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม

พุทธจักร