ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ”

ขอเชิญร่วมงาน "การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ" โดยสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ ชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนา ประเทศไทย และ มูลนิธิสยามานุรักษ์ สมาคมไทย-เนปาลี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น....

ขอเชิญร่วมงานทำบุญอุทิศบุรพาจารย์อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย และเจ้าของทุนมูลนิธิสัทธัมมโชติกะ

     ขอเชิญร่วมงานทำบุญอุทิศบุรพาจารย์อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย และเจ้าของทุนมูลนิธิสัทธัมมโชติกะ สวดคัมภีร์ปัฏฐาน ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษาพระอภิธรรม ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ แรม ๓ ต่ำเดือน ๑๐ ปีชวด  

ขอเชิญร้วมพิธีเปิดป้าย “ฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม”

พิธีเปิดป้ายฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ต.พญาเย็น  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา ความเป็นมาเกี่ยวกับฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม โดยสังเขปดังนี้  จากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ต้นไม้ ป่าไม้ ขาดความชุ่มชื้น สัตว์น้ำ ขาดแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร ทำให้ระบบนิเวศเสียความสมดุลไป โดยเฉพาะในฤดูแล้ง น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้อุปโภคปริโภค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาจุฬาอาศรมและชุมชนใกล้เคียง จากการที่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต...

จดหมายข่าว

กิจกรรม

ประมวลภาพคณะเจ้าภาพ