ข่าวประชาสัมพันธ์

น้อมมุทิตาสักการะ “พระธรรมวัชรบัณฑิต” อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในนามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักม่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมวัชรบัณฑิต"

ประมวลภาพกิจกรรม