ประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง 1/2565

0
347

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมีพระครูโสภณพุทธศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อปรึกษา หารือการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน รายวิชาข้อสอบกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

LEAVE A REPLY