ประชุมผู้บริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2565

0
325

      วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  1. เรื่อง รายงานผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของ MCU TV

  2. เรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

ส่วนธรรมนิเทศ

  1. เรื่อง สรุปเงินรับบริจาคบำรุงมหาวิทยาลัยทุกรายการ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

  2. เรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่ายกองทุนค่าภัตตาหารพระนิสิต ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

  3. เรื่อง แจ้งการบริหารจัดการข้าวสารในสต๊อกทั้งที่มีคุณภาพและเสื่อมคุณภาพ

  4. เรื่อง สรุปรายจ่ายฝ่ายสวัสดิการ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564

  5. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

  6. เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบรั้วก่ออิฐบล็อกประสาน มหาจุฬาอาศรม

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

  1. เรื่อง รายงานสถิติการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย   

2. เรื่อง แจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

  1. เรื่อง การติดตั้งหม้อแปลงไฟ

กองสื่อสารองค์กร

  1. เรื่อง รายงานการดำเนินการพิมพ์ไดอารี่ และปฏิทินประจำปี 2565

LEAVE A REPLY