ติดต่อเรา

        สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ห้อง ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทร อำเภอวัน้อย จัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐