ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวัน้อย จัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐