ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจ
โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
line-dividerpng-181672

ปณิธาน
บริการวิชาการ อบรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชน
line-dividerpng-181672

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมและประชาชนทุกระดับline-dividerpng-181672

พันธกิจ
มุ่งมั่นในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดี ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบและวิธีการบริการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเป็นองค์การแห่งการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
line-dividerpng-181672