Blog Page 21

ปีแรก!พระราชทานสมณศักดิ์’สายวิชาการ’

0

ปีแรก!พระราชทานสมณศักดิ์’สายวิชาการ’ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อน/ตั้งสมณศักดิ์สายวิชาการ (เฉพาะ มจร.) เป็นครั้งแรก 6 รูป 5 ธ.ค.2559 พระสุธีวรญาณ รศ.ดร. ผู้ชำนาญการ “พระราชปวราจารย์” , พระสุธีธรรมานุวัตร ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธฯ “พระราชปริยัติมุนี”, พระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการฯ วิชาการ “พระราชปริยัติกวี”, พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผช.อธิการฯ ประกันคุณภาพ “พระศรีศาสนบัณฑิต”, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ “พระสุธีวีรบัณฑิต”, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. ผอ.สถาบันวิจัยฯ “พระสุธีรัตนบัณฑิต”…โพสต์นิวส์ รายงาน

ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

0

Dowload

นิตยสารพุทธจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

line-dividerpng-181672

สารบัญ
การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีสติ
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน
พุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทภายใต้การดำเนินงานกองทัพไทยตามแนวพระราชดำริ
ภาวะผู้นำตามหลักพละ ๔
มหาจุฬาบุรพาจารย์ เพราะมีท่านจึงมีมหาจุฬาฯ ในวันนี้
สานสัมพันธ์พุทธศาสนาไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ใบสมัคร/ต่อสมาชิก
floral-swirl

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก

0

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นที่ประทับ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

0

วันนเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นที่ประทับ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

14566317_694126694074016_2744314637000535919_o 14567370_694126637407355_959771344240573670_o 14612424_694127454073940_5073500807616126809_o 14706841_694127797407239_1202710099249559978_o

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับประชาชนชาวพุทธ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกวันจนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14589841_696079247212094_6204230754897088676_o 14590015_696079303878755_1103121658822134684_o 14853275_696079177212101_3955924386604255798_o

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มจร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

0

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนำโดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมและคณะ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวแนะนำว่า “การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีความเป็นเฉพาะด้าน ซึ่งมีทุนทางสังคมสูง และมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังองค์กรทางด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลก โดยการลงนามทำความร่วมมือกับนานาชาติ และปัจจุบันยังมุ่งเน้นสู่การวิจัยงานด้านพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั่วโลกและผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำการวิจัย อีกทั้งยังมีจุดแข็งที่เปิดการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยเปิดเป็นสถาบันสมทบ โดยให้นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปเปิดการเรียนการสอนในสถาบันที่มีความพร้อมแต่ก็ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ แต่ที่ยังคงให้มีทุกหลักสูตรคือ การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ทุกแห่งต้องสอนและทางส่วนกลางก็เข้าไปกำกับดูแลเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งปัจจุบัน สังคม ในประเทศภูมิภาคเอเซียก็มีความตื่นตัวในการหันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา อย่างเช่น ประเทศจีน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปทั่วโลก”

ขณะที่ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง กล่าวว่า ได้ศึกษาวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงความเฉพาะด้านในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะได้วิเคราะห์และพิจารณาให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกันต่อไป

14589804_695216603965025_1073295223323613673_o 14633482_695216493965036_638732806292722273_o 14708115_695216193965066_2765503540400129334_n 14711291_695216600631692_2102484651993784139_o