Blog Page 3

การประชุมผุ้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการังคม

0

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม


การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 6/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 5/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 4/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 3/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

0

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม


การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 1/2564
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 4/2563
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 3/2563
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2/2563
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 1/2563
 • วาระการประชุม
 • มติที่ประชุม
 • รายงานการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม


พระมหาไพโรจน์ กนฺโก

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : พระมหาไพโรจน์  กนโก

ตำแหน่ง : รองผุ้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมฯ

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

 • บริการวิชาการแก่สังคม
 • อบรมนักเรียน นักศึกษา
 • อบรมให้ความรู้พระนิสิต
 • อบรมประชาชนทั่วไป
 • อบรมให้ความรู้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายพระนิคม ขมฺจิตโต

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : พระนิคม  ขมฺจิตโต

ตำแหน่ง : รองผุ้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมฯ

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

 • บริการวิชาการแก่สังคม
 • อบรมนักเรียน นักศึกษา
 • อบรมให้ความรู้พระนิสิต
 • อบรมประชาชนทั่วไป
 • อบรมให้ความรู้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รูปแบบในการฝึกอบรม
 • วิธีการฝึกอบรม
 • ตาราง กำหนดการในการฝึกอบรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อบรมนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
 • เทศนาอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในบริเวณอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก
 • เทศนาสอนญาติโยม ชาวบ้านในวันพระธรรมสวนะ ในการทำบุญ
 • สอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่นิสิต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๔.๕ สอนวิปัสสนากัมมัฏฐานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุพระมหาอุทัย พลเทโว

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : พระมหาอุทัย  พลเทโว

ตำแหน่ง : รองผุ้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมฯ

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

 • ดำเนินการพัฒนา กำกับดูแล บำรุงรักษาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสภาพแวดล้อม ของมหาจุฬาอาศรม
 • สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียน ของมหาวิทยาลัย
 • จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกด้านการบริการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน หรือ อื่น ๆ แก่หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 • สนับสนุนเป็นพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการ กรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานเกี่ยวกับงานมหาจุฬาอาศรม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่กำหนด
 • วางแผนและร่วมดำเนินการกับผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 • วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  ให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนดตามปฏิทินปฏิบัติงานของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
 • ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เพื่อการบริการงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ งานด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติธรรมและอบรมคุณธรรมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 • ประสานงานเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • บริการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์)
 • บริการด้านการอบรมคุณธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
 • บริการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
 • บริการด้านวิชาการ แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ๔.๕ บริการด้านวิชาการนอกสถานที่ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ขอรับการสนับสนุนพระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : พระมหาชัยวุฒิ  ชยวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

 • ดำเนินการพิมพ์ร่างจดหมายของผู้อำนวยการติดต่อหน่วยบริการอภธรรมโชติกะวิทยาลัย งานภายในและส่วนงานอื่นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบพระอภิธรรม เตรียมข้อสอบ กระดาษ บรรจุทั้งส่วนกลางและหน่วยบริการ
 • จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ  จัดผังห้องสอบ  และจัดโต๊ะให้ผู้เข้าสอบ กำกับการสอบ
 • จัดทำคู่มือการสอบ  และร่วมประสานผู้นำข้อสอบพระอภิธรรมไปเปิดสอบหน่วยบริการ
 • พิมพ์และจัดทำปัญหาเฉลยข้อสอบพระอภิธรรมปีการศึกษาสำหรับกรรมการตรวจข้อสอบ
 • ดำเนินการจัดทำผลการสอบพระอภิธรรม กรอกคะแนน ประกาศ ประจำปีการศึกษา
 • ดูแลรักษาความพร้อมของคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ของส่วนงาน
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา ส่วนงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
 • จัดทำเว็บไซต์ของส่วนงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  ดูแลข้อมูลให้อัพเดทอยู่เสมอ
 • จัดทำค่าใช้จ่ายประจำส่วนงาน  และควบคุมการใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ของส่วนงาน
 • นำบูชาพระรัตนตรัยประจำวันก่อนเริ่มการเรียนการสอน  ทั้งภาคบ่ายและภาคค่ำ
 • จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของส่วนงานทุกครั้ง และรวบรวมให้เป็นระเบียบตรวจสอบได้
 • จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายของส่วนงานเก็บรักษาไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อรับการตรวจสอบได้
 • ดำเนินการดูแลกิจการของส่วนงานด้านสารบรรณ การเงิน และพัสดุ รับผิดชอบดูแลกลุ่มงานบริหารและดูแลอาคารสถานที่ของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม หรือตามที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมอบหมาย
 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่กำหนด
 • วางแผนและร่วมดำเนินการกับผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 • วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  ให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนดตามปฏิทินปฏิบัติงานของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
 • ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในกลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานหลักสูตรและการสอนและภายนอกส่วนงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ของส่วนงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยตามข้อเท็จจริง แก่บุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
 • ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในและภายนอกส่วนงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ของส่วนงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและบริการสังคม ให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และส่วนงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย งานบริหาร ผลการดำเนินงาน ตลอดกิจกรรมของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย  ในทุกช่องทางของการประชาสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษาและชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำมาศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของผลการดำเนินงานที่ผ่านอย่างเป็นรูปธรรมพระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : พระสมุห์โกมิน  จนฺทาโภ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

  null
 • ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ
 • ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันเสาร์และอาทิตย์                                                                     
 • จัดพิมพ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดพิมพ์หลักสูตร ตำรา เอกสารทางวิชาการของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                   
 • ให้บริการด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป                                              
 • เสนอความเห็นในงานที่เกี่ยวกับวิชาการและกิจกรรมต่อผู้อำนวยการ
 • ช่วยกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม ประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่กำหนด
 • วางแผนและร่วมดำเนินการกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผ
 • วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างงบประมาณประจำปี
 • ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในละภายนอกส่วนงาน มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามข้อเท็จจริง แก่บุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการ/โครงการของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ให้คำปรึกษาและชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานนโยบาย แผน และวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

 • ประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อทราบข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมภายในหน่ายงาน
 • รับข้อความคิดเห็นจากบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อทราบทราบข้อมูลนำเสนอผู้อำนวยการ
 • อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่อยู่ทั้งภายในสังกัด ต้นสังกัด และอื่นๆ
 • ดูแลกิจกรรมของ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ทั้ง ๔ แห่ง และสาขาทั่วไปในเรื่องการบริหารงาน
 • คัดสรรพระอาจารย์สอนให้พอเพียงกับความต้องการของแต่ละแห่งและให้สมดุลกับงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัย     
 • ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน ทำป้ายเชิญชวนให้นักเรียนมาเรียน ทั้ง ๔ แห่ง 
 • แจ้งข่าวสารโรงเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนทราบได้ทราบ
 • ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ เชิญชวนให้มาเรียนที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร  
 • ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
 • การจัดทำแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ประจำปีของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่กำหนด
 • วางแผนและร่วมดำเนินการกับผู้บริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • วางแผนการดำเนินงานการจัดทำโครงการและดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ตามลำดับ
 • ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในละภายนอกส่วนงาน ตามสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆในเขตกรุงเทพฯและเขตโรงเรียนในสาขาต่างๆ
 • ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ให้คณะผู้ปกครองและผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์การเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามรายวิชา 
 • ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นพระอาจารย์สอนในสถานศึกษา และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
 • ให้คำปรึกษาและชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 4.4 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานสอนและร่วมกันออกข้อสอบกลาง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบจนเป็นผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : รศ.ดร.พรรษา  พฤมยางกูร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

 • พิจารณากลั่นกรองและช่วยเหลือส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประกอบด้วย อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • พิจารณา กลั่นกรองและช่วยเหลืองานหลักสูตรและการสอนอภิธรรม และกิจกรรมบริการวิชาการแก่เยาวชน ประกอบด้วย งานด้านการศึกษาระดับประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต งานด้านการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • พิจารณาและกลั่นกรองและช่วยเหลืองานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • เสนอให้รองอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือบุคคลใดๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานในการบริหารงานร่วมกับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หรือ ส่วนงานอื่นๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มอบหมาย

 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

0

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล-ฉายา : ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

E-mail :

โทร :

ภาระหน้าที่

 • พิจารณากลั่นกรองและช่วยเหลืองานส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประกอบด้วย กองสื่อสารองค์กร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส่วนงานนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • พิจารณา กลั่นกรองและช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ (MCU TV) งานสถานีวิทยุกระจายเสียง (MCU Radio) งานสื่อโซเซียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์
 • พิจารณา กลั่นกรองและช่วยเหลืองานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 • เสนอให้รองอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือบุคคลใดๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานในการบริหารงานร่วมกับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือ ส่วนงานอื่นๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มอบหมาย