ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ และเทศน์มหาชาติ ” มโหสถบัณฑิตชาดก”

0
126

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ และเทศน์มหาชาติ ” มโหสถบัณฑิตชาดก” ในวันที่ ๑ ธันวาคม 2562 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
****อานิสงส์แห่งการบูชากัณฑ์เทศน์พระมโหสถบัณฑิตชาดก
กัณฑ์ที่ ๑ “สุบินนิมิตราชา”
ผู้ใดบูชากัณฑ์สุบินนิมิตราชา ผู้นั้นจักได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นพระบรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป ทรงพระปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูให้พินาศย่อยยับไป

กัณฑ์ที่ ๒ “มหาโอสถ”
ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาโอสถ ผู้นั้นจักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติอยู่พร้อมหน้ากัน สมบูรณ์พูนสุข ปราศจากสรรพโรคาพาธภัยพิบัติทั้งปวง จะทำการใด ๆ ก็มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทำให้การงานนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กัณฑ์ที่ ๓ “มหันตยศศาลา”
ผู้ใดบูชากัณฑ์มหันตยศศาลา ผู้นั้นจักได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก ครั้นแล้วจุติลงมาบังเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์สินศฤงคารบริวารมาก มีปราสาทราชอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยเดชศักดานุภาพอีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิจนิรันดร

กัณฑ์ที่ ๔ “มาตาปิตุคุณ”
ผู้ใดบูชากัณฑ์มาตาปิตุคุณ ผู้นั้นจักบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ข้าทาสบริวาร มีลูกหลานกตัญญูว่านอนสอนง่าย ครั้นตายไปแล้วจะได้บังเกิดในฉกามาพจรสวรรค์แวดล้อมด้วยนางเทพอัปสรเสวยสุขอยู่ในวิมานแก้ว ๗ ประการ

กัณฑ์ที่ ๕ “การุณย์โคบาล”
ผู้ใดบูชากัณฑ์การุณย์โคบาล ผู้นั้นจักเป็นผู้มั่งคั่งด้วยสมบัติทุกประการ มีความสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถ และจักบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันมโหฬารมีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์ ครั้นจุติลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็จักบังเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลหรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินศฤงคาร ยวดยานพาหนะ โค กระบือ ช้าง ม้า นับประมาณมิได้แล

กัณฑ์ที่ ๖ “ราชการปุโรหิต”
ผู้ใดบูชากัณฑ์ราชการปุโรหิต ผู้นั้นจักเป็นผู้มีสติปัญญาประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน เจริญด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ เป็นที่เคารพรักศรัทธาเลื่อมใสของปวงชน ครั้นตายจากโลกนี้ไปก็จักบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ มีนางเทพอัปสรบริวารนับพันเป็นบริวาร ครั้นสั่งสมบารมีญาณแก่กล้าแล้วก็จักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

กัณฑ์ที่ ๗ “พินิจนารี”
ผู้ใดบูชากัณฑ์พินิจนารี ผู้นั้นจักเป็นผู้ปรีชาสามารถฉลาดสุขุมรอบคอบ อีกทั้งเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาล ถ้าเป็นสตรีก็จักได้สามีเป็นที่ถูกใจ ถ้าหากเป็นบุรุษก็ได้ภริยาสมดั่งประสงค์ และจักได้บุตรชายหญิงเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างกายงดงาม สมส่วน มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อยทุกประการ

กัณฑ์ที่ ๘ “ศรีอมรา”
ผู้ใดบูชากัณฑ์ศรีอมรา ผู้นั้นจักเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติ ปัญญาสมบัติ มั่งคั่งร่ำรวยมหาศาล มีอายุยืนยาว อีกทั้งมีรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่แห่งใดก็มีแต่ผู้คนยกย่องนับถือ มีความสุขความเจริญในกาลทุกเมื่อแล

กัณฑ์ที่ ๙ “ปัญญาบารมี”
ผู้ใดบูชากัณฑ์ปัญญาบารมี ผู้นั้นจักเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเดชศักดานุภาพเป็นที่เกรงขามแก่คนทั้งปวง เป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ตลอดทั้งจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล

LEAVE A REPLY