การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

0
477

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
การนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้ส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพันธกิจทั้งสองด้าน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมดำเนินการ โดยมีสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นผู้ประสานดำเนินการ ทั้งนี้ในส่วนงาน(ส่วนกลาง) ได้กำหนดผู้ร่วมรับผิดชอบ คือ สถาบันวิปัสสนาธุระ สำนักงานครูพระสอนศีลธรรม สำนักงานวิชาการ กองกิจการนิสิต อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ส่วนธรรมนิเทศ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในพันธกิจดังกล่าวร่วมประสานดำเนินการและรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

LEAVE A REPLY