ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

0
886

Dowload

นิตยสารพุทธจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘

line-dividerpng-181672

สารบัญ
ประสิทธิภาพการบริหารงานจามแนวพุทธศาสนา
นโยบายประชานิยม
การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา
มหาจุฬาบุรพาจารย์ เพราะมีท่านจึงมีมหาจุฬาฯ ในวันนี้
ข้อคิดคติธรรมเรื่องแพะในปีมะแม
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนาไทยต้นกำเนิดสงกรานต์ของไทย)
ภาษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำเข้าพระยา – แม่น้ำโขง
สรุปข่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘
floral-swirl

 

LEAVE A REPLY